അമ്മിണിയുടെ കൈക്കൂലി , അപ്പയുടെയും


ചീറ്റോസ് , ലെയ്സ്, പോപ്പിൻസ്
അമ്മിണി കൈചൂണ്ടിയാൽ താനേ തുറക്കും പഴ്സ്.
മുളച്ച് മുളച്ച് വരുന്ന പൈസകൾ

തലയൊന്ന് ചായ്ച്ചാൽ
മൈതാനം കണ്ട പന്ത്കളിക്കാർ അമ്മിണിവിരലുകൾ
അതിനു മന:പാഠം അമ്മ തൊടാതെ പോയ
തലയോടിൻ ഇടവഴികൾ

ചീറ്റോസ് ലെയ്സ് പോപ്പിൻസ്
കുഞ്ഞ് വിരലുകൾ വങ്ങാൻ ശൂന്യതയിൽ മുളയ്ക്കും പൈസകൾ

ചീറ്റോസ് ലെയ്സ് പോപ്പിൻസെന്ന്
അവളെണ്ണും മുടിയിഴകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: