---------------സങ്കടങ്ങളുടെ തമ്പുരാനാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ്
കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് 
കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് 
കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് 
കരഞ്ഞ്

ആഹ്ലാദങ്ങളുട തമ്പുരാനാകട്ടെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച്
ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച്
ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് 
ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് 
ചിരിച്ച്

ഒരു വഴിക്കായി

1 അഭിപ്രായം:

ajith പറഞ്ഞു...

തമ്പുരാന്മാരേ...!!