ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മാൾ തിംഗ്സ് / Ghost Of Small Things


കുഞ്ഞുമുറിവുകൾ ചാലുകീറിയ മണ്ണിൽ
കാന്താരിമുളകിന്റെ വിത്തുകൾ പാവുന്നു

നീറി നീറി മുളച്ചവരവർ
വെയിലത്ത് പൊട്ടിച്ചിതറുന്നു
മുളയ്ക്കാത്ത എരിവുകൾ കൊത്തി
കാക്കകൾ കിണറുകൾ തിരഞ്ഞ് പറന്ന് പോകുന്നു
കൂട്ടത്തിലൊന്നിന്നെ അമ്മിയിലരയ്ക്കുന്നു അമ്മ

പിന്നെയും
പൂവിട്ട് പൂവിട്ട് കായിട്ട് അവർ കത്തിയെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു

മുറിവുകളുടെയും മുളകുകളുടെയും പ്രേതം
ഒന്നെരിഞ്ഞ് രണ്ടെരിഞ്ഞ്
ബാക്കിയായ മുളകുകളുമായി
ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്നു

ചന്തയിൽ
വലിയ വലിയ ചോരച്ചാലുകളിൽ
പ്രാണൻ പിടഞ്ഞ തടങ്ങളിൽ
മുളച്ച് വളർന്ന ചെമന്ന ചെമന്ന മുളകുകൾ
അവയുടെ ചൊമചൊമന്ന വിലവിവരപ്പട്ടികകൾ
അവയെ ഏറ്റുന്ന ചുമട്ടുകാർ
ചുവന്ന ഇറക്കു/കയറ്റു കൂലികൾ

താഴ്ത്തി,താഴ്ത്തി
പറഞ്ഞിട്ടും
എരിവുള്ള മുളകേ, എരിവുള്ള മുളകേയെന്ന് ഉയർത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടും
ആരും എരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത വിലയേ

കുഞ്ഞുമുറിവുകൾ ചാലുകീറിയ മണ്ണിൽ
കാന്താരിമുളകിന്റെ വിത്തുകൾ പാവുന്നുണ്ട്
ഇപ്പോഴും, എരിവിന്റെ അളവ് യന്ത്രം
സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ

ഒരു കുഞ്ഞനാത്മാവ്(Ghost Of Small Things  - ഹരിശങ്കരനശോകൻ കുഴൂർ വിത്സന്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ പ്രയോഗം
ഇത് സെപ്തംബർ, ഇത് എന്റെ മാസമാണു. എന്റെ മാത്രം)
 

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Kalavallabhan പറഞ്ഞു...

"കാക്കകൾ കിണറുകൾ തിരഞ്ഞ് പറന്ന് പോകുന്നു
കൂട്ടത്തിലൊന്നിന്നെ അമ്മിയിലരയ്ക്കുന്നു അമ്മ"
???

മുഹമ്മദ്‌ ആറങ്ങോട്ടുകര പറഞ്ഞു...

എരിയുന്നുണ്ട്..

സൗഗന്ധികം പറഞ്ഞു...

നല്ല കവിത

ശുഭാശംസകൾ...