വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 13, 2023


ഇല പറഞ്ഞു

നീ 

പൂവായ

ചെടിയിലെ

ഇലയെന്നോട് പറഞ്ഞു

നിങ്ങൾ തമ്മിൽ 

ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന് 


കാറ്റ് വന്നാൽ

തക്കത്തിൽ ചെന്ന്

അതിനു നീയുമ്മ കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് 

വീണാൽ

എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് 

തന്നെ വേണമെന്ന്

നിന്നോടത്

ശട്ടം കെട്ടിയുണ്ടെന്ന്

മരിച്ചൊന്നായി

മണ്ണിലലിയുവോളം

നിന്നെ തന്നെ 

നോക്കിനിന്നേക്കാമെന്ന വാക്ക് 

തന്നിട്ടുണ്ടെന്നും

അതെന്നോട് പറഞ്ഞു


പൂവും 

ഇലയും

ഞാനും കൂടി

നല്ല രസത്തിൽ ചിരിച്ചു 


കാറ്റ് വന്ന്

അതിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട്

ദാ,

ഇപ്പോൾ പറന്ന് പോയി 

ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 12, 2023


ഭൂമിയുടെ വിത്ത്


🦚
അതിരാവിലെ
ഭൂമിയുടെ വിത്തുകള്
ശേഖരിക്കാന് പുറപ്പെട്ടു
തിരിച്ച് പറക്കും വഴി
ചിലത്
പുരമുകളില് വീണു
ചിലത് മലമുകളില് വീണു
മറ്റ് ചിലത്
വയലുകളില്
ഭൂമിയുടെ വിത്തുകള്
മണ്ണിലും
കണ്ണിലും
വിണ്ണിലും
മുളയ്ക്കാന് തുടങ്ങി
പ്രപ്രഞ്ചമാകെ
ഭൂമിയുടെ
വിത്തുകള് പൊട്ടി
എനിക്കിതൊന്നും
നോക്കാന് സമയമില്ലെന്നും
ഇനി ഇങ്ങനെ
എന്തൊക്കിലുമൊക്കെ ഭാവിച്ചാല്
കൈവെട്ടി കളയുമെന്നും
ദൈവമെനിക്ക് താക്കീത് നല്കി
ദൈവത്തിന്റെ
ഉടയതമ്പുരാന് പറഞ്ഞാലും
ഈ പരിപാടി തുടരുമെന്ന
അശരീരി അവിടമാകെ മുഴങ്ങി
ഞാന് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണെന്ന്
ദൈവം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു
ഭൂമിയുടെ ഒരു വിത്ത്
പാറമേല് മുളച്ചു