തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 04, 2023


പ്രളയം


ഭൂതകാലത്തിന്റെ വേരുകളിൽ
നിന്ന്
പൂവുകൾ വിരിയുന്നു
കാലം ഒരു മമതയുമില്ലാതെ
അത് പറിച്ചെടുക്കുന്നു
അത്ര വിരഹിണിയായ മേഘം
താനേ പെയ്യുന്നു
കാണാത്ത കരകളെയോർത്ത് പ്രളയത്തിന് നെഞ്ചിടിക്കുന്നു🧚