തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 11, 2023


വച്ചിട്ടുണ്ട്


റോഡരികിലെ
മരം വീണു
വഴിയാത്രികന്
മരിച്ച അന്ന്
സൈബറാക്രമണമേറ്റ്
പൊരിഞ്ഞ മാവ്
രണ്ട് പെഗ്ഗ് മഴ
വെള്ളം ചേര്ക്കാതെയടിച്ച്
പറഞ്ഞത്

വലിയ
കുണ്ണത്താളമൊന്നും
അടിക്കാതെ , സേട്ടന്മാരെ
വെട്ടിക്കൂട്ടിച്ചവിട്ടിയപ്പോ
മരം പോലെ മിണ്ടാതെ
നിന്നെന്നും കരുതി
പിന്നെയും താങ്ങാതെ ശവങ്ങളേ ,
ഞങ്ങടെയടുക്കളമുറ്റത്തൂടെ
വഴി വെട്ടിയ നിങ്ങക്ക്
വടി വേറെയും വച്ചിട്ടുണ്ട്
* കുണ്ണത്താളം
ഒരു നാടന് തെറിപ്രയോഗം
ഇന്റെര്നെറ്റില് ചില റിസല് റ്റുകള് ലഭ്യമാണു