ശനിയാഴ്‌ച, മേയ് 25, 2019


രണ്ട് കവിതകള്‍

ബാബേല്
🌂
ലോകത്തെ
ഏറ്റവും
അതിപുരാതനമായ ഭാഷയില്
അത്രയും മധുരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തില്
നിന്നെക്കുറിച്ച് പാടണമെന്ന്
വിചരിക്കുന്നു
എല്ലാ ഭാഷകളും മറന്ന് പോകുന്നു
ഉള്ളിലെ ബാബേല് ഗോപുരം തകര്ന്ന ടിയുന്നു
എന്ന് മാത്രവുമല്ല
ഊമയുമാകുന്നു .
🐦


ചുരുളന് ദിവസം
🧐
നിന്നെ കണ്ടു മടങ്ങിയ ദിവസം
ഒട്ടുമുറങ്ങാതെ പുലര്ച്ചെ
എഴുതാനിരുന്നു
വരികള് വരികളായി
നിറച്ചെഴുതിയത് ഓര്മ്മങയുണ്ട്
അങ്ങനെയെഴുതി ഉറങ്ങിപ്പോയതും
ഇതാ
എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോള്
എഴുതി വച്ച പേജില്
വരികള്ക്ക്ത പകരം
ചുരുളന് മുടികള്

📒