ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 20, 2016


മരങ്ങളില്ലാത്ത കാട്ടിൽ


മരങ്ങളില്ലാത്ത കാട്ടിൽ
അകപ്പെട്ടു
എങ്കിലും
അകലെയിരുന്നു
ഒരു കുയിൽ പാടുന്നത്
ഞാൻ കേട്ടു .


2016 ജൂലായ്  8
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കവിതാ ബ്ലോഗിന്റെ പതിനൊന്നാം പിറന്നാൾ

വിഷ്ണുപ്രസാദ്, ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ, അനൂപ് കെ ആർ, പാത്തുമ്മ, പ്രവീൺ....

ടെമ്പിൾ ഓഫ് പോയട്രി , വർക്കല