ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 28, 2023


കാറ്റാടി മരങ്ങളുമായി

അവളെ 

പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ

കാറ്റാടി മരങ്ങളുമായി 

പിണക്കത്തിലായി 


എങ്കിലും 

കടൽതീരത്ത് 

ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം 

അവരെന്നെ 

കൊഞ്ഞനം കുത്തി


എന്നെയിങ്ങനെ 

സങ്കടപ്പെടുത്താതെ 

മണലിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് 

ആകാശത്തേക്ക് 

കണ്ണുകളും

കയ്യുകളുമുയർത്തി 

ഞാനവരോട് 

കെഞ്ചി 


നീയിഞ്ചിഞ്ചായി 

വേദനിക്കണം 

കാറ്റാടിമരങ്ങൾ 

കടല്ക്കാറ്റുമായി 

ചേർന്നെന്റെ 

മുറിവുകളിൽ 

ഉപ്പുനീറ്റി 


പൊറുക്കുക 

കാറ്റാടി 

മരങ്ങളേ 

നിങ്ങളെ 

വെറുത്തതിൽ 

എത്ര 

ദണ്ണമുണ്ടെന്ന് 

പറഞ്ഞറിയിക്കുക 

വയ്യ


നെഞ്ചത്ത് തന്നെ കൊള്ളുന്ന 

നിങ്ങടെ 

നിഴലുകളിൽ 

വന്നിരിക്കുന്ന 

കാക്കകൾ 

പാടുന്നത് 

കേൾക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: