തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2020


മിഖായേൽ

 മിഖായേൽ

🧚‍♂️
പ്രേമിക്കുന്ന കാലത്ത്
ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മകനു
മിഖായേൽ എന്ന് പേരിട്ടു
മിഖായേൽ
ഇപ്പോൾ
എവിടെയായിരിക്കും
എന്തെടുക്കുകയാവും
പ്രേമിക്കുന്ന
അപ്പനേയും അമ്മയേയും
അയാൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമോ
എന്റെ മിഖായേൽ,
നീ വരുന്നതും കാത്ത്
രണ്ട് വൃദ്ധർ
അകലങ്ങളിൽ
ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ കവിത കിട്ടിയാലുടൻ നീ വരണം
🧚‍♂️
Image may contain: text that says "മിഖായേൽ പ്രേമിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മകനു മിഖായേൽ എന്ന് പേരിട്ടു #kuzhurwilson മിഖായേൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും എന്തെടുക്കുകയാവും പ്രേമിക്കുന്ന അപ്പനേയും അമ്മയേയും അയാൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമോ എൻ്റെ മിഖായേൽ, നീ വരുന്നതും കാത്ത് രണ്ട് വ്യദ്ധർ അകലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കവിത കിട്ടിയാലുടൻ നീ വരണം #മിഖായേൽ #കുഴൂർ വിത്സൺ"
വിഷ്ണു പ്രസാദ്, Shaju V V and 366 others
67 comments
3 shares
Like
Comment
Share

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: