തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2024


മറ്റെന്തോ

ജനലിൽ ഇരുമ്പു കൊണ്ടൊരു പൂവ്

അതിൽ തൊട്ടു
തുരുമ്പിച്ച പൂമ്പൊടികളിൽ
അതിലും നല്ല സങ്കടം തോന്നി
ഉള്ളിലിരുമ്പു കൊണ്ട്
ചിത്രശലഭങ്ങളെ തുന്നുമ്പോൾ
പുറത്ത് കാറ്റല്ല


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: