തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 23, 2013


ഒരാൾ എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
ലോകം എന്നോട് മിണ്ടാതായി
(തലക്കെട്ടും കവിതയും ഒന്നായ കവിത)

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ശ്രീകുമാര്‍ കരിയാട്‌ പറഞ്ഞു...

മൂലം പൂരാടമായി എന്നുപറഞ്ഞപോലെ...

ajith പറഞ്ഞു...

ഹഹഹ
ഹഹഹ
ഹഹഹ
ഹഹഹ

കമന്റും ചിരിയും ഒന്നായി

(ഈ വില്‍സന്റെ ഒരു കാര്യം)

സൗഗന്ധികം പറഞ്ഞു...

പവനായി ശവമായി എന്നു പറഞ്ഞ പോലെ.

ശുഭാശംസകൾ.....