ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2021


നിൽപ്പ്

 

വീട്ടിൽ ഒരു കറുത്ത പൂവനുണ്ട്

 

ഏകാന്ത പൌരോഹിത്യം പരിശീലിക്കുന്ന എന്നെ 

പരീക്ഷിക്കലാണ് ഇഷ്ടന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി

 

ഓരോ ദിവസവും കക്ഷി

ഓരോ പിടകളുമായി വരും


( എവിടന്ന് പൊട്ടിമുളക്കുന്നു എന്തോ )

 

ഞാൻ വിതറുന്ന തീറ്റ

അവർക്കും കൊടുക്കും


( ഉവ്വ് , അവന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുതൽ ചിക്കി 

വിതറി കൊടുക്കും പോലെ )

 

ഇതാണെന്റെ എക്കാലയത്തെയും ഇണ എന്നാണ് 

അപ്പോഴത്തെ അവന്റെ അങ്കവാൽ

 

എനിക്ക് ചിരി വരും


 

ഇന്നലെകളിൽ ആട്ടിത്തെളിച്ച് കൊണ്ടു വന്ന 

പിടകളെവിടെയെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും


 

ഒന്നും കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ

അപ്പോ കക്ഷിയുടെ ഒരു നിൽപ്പുണ്ട്


 

കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്


 

നാളത്തെ പിടകളിലേക്കും

പിടച്ചിലുകളിലേക്കുമുള്ള

അവന്റെ നിൽപ്പ്


 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: