ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 02, 2018


പൂവൊരു പൂമ്പാറ്റ


➤➤
കാടൊരു വീടാണു  
വീടൊരു പാടമാണു
പാടമൊരു പാവമാണു
പാവമൊരു പാവലാണു
പാവലൊരു വേനലാണു
വേനലൊരു കായലാണു
കായലൊരു പായലാണു
പായലൊരു മത്സ്യമാണു
മത്സ്യമൊരു തേങ്ങലാണു
തേങ്ങലൊരു വാവയാണു
വാവയൊരു ഉമ്മയാണു
ഉമ്മയൊരു കുറുമ്പനാണു
കുറുമ്പനൊരു കറുമ്പനാണു
കറുമ്പനൊരു കിറുക്കനാണു
കിറുക്കനൊരു പറവയാണു
പറവയൊരു വാക്കാണു
വാക്കൊരു ചിറകാണു
ചിറകൊരു ചില്ലയാണു
ചില്ലയൊരു ചിതലാണു
ചിതലൊരു കൂടാണു
കൂടൊരു നാടാണു
നാടൊരു വേരാണു
വേരൊരു മരമാണു
മരമൊരു മതമാണു
മതമൊരു കടലാണു
കടലൊരു പെണ്ണാണു
പെണ്ണൊരു ആണാണു
ആണൊരു ചെടിയാണു
ചെടിയയൊരു കൊടിയാണു
കൊടിയൊരു തടിയാണു
തടിയൊരു കലയാണു
കലയൊരു കനിവാണു
കനിവൊരു കണ്ണാണു
കണ്ണൊരു സിന്ധുവാണു
സിന്ധുവൊരു പൂവാണു

➤➤ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: