ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 23, 2018


ടൂർ


(കവി വിഷ്ണുപ്രസാദിനു )

അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ടൂർ  പോകേണ്ടി വരുന്നതിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു
ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് പോയിട്ടും ആ സങ്കടം മുതിർന്നു
അപരിചിതമായതിൽ മാത്രം ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെ വളർന്നു
അടുത്തുള്ളവയെല്ലാം അപരിചിതമായെങ്കിലെന്ന് ആൾ  ത്രീവമായി ആഗ്രഹിച്ചു
ബോറടിയുടെ ദൈവം ആളിൽ  കനിഞ്ഞു
എല്ലാ ഇടങ്ങളും ഒരു പോലെ ആൾക്കപരിചിതമായി
അറിയാതെയാണെങ്കിലും  ആൾ പരിചിതമായ ഇടങ്ങളിൽ ആനന്ദത്തോടെ 
ടൂറടിക്കാൻ തുടങ്ങി 


കുഴൂർ വിത്സൻ
Temple of poetry
23/01/2018 അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: